02 maggio, 2017

A Stoccolm aggià portà sta letter' p' ò premio Nobèl.


A Stoccolm aggià portà sta letter' p' ò premio Nobèl.

Nun si può ricere cà esistè chello ppe à fisicà o ppe a letteratùr

e nun ci stà chello ppe ò saporè.

Tutti chisti ommn cà hannò avutò ò premio

hannò assaporàt ò cibbò o nò?

Si accussì stannò è cosè

o cav Antonio Astarita deve avè

prima isso chistu riconoscimènt.

Nisciuno è meglio è isso

quann creà e cocè a pizzà.

Comm Dio facette l''uòm

accussì Antoniò impàst  acquà e farinà

e te fa ognì specialità e pizzà.

Cumm à bbuò isso te à sfornà,

bbuò assaggiàr à pizzà cu à ricotta

cu è cappèr o cu l''acciùg

cu origàn o cu basilico

cu à pummarol rò Vesuvio

nù pizzic è pepe ?
Eccò bellà e fattà.

Allorà vulimme sistemàr stà faccènd

signòr mie

damm' chistù Nobèl à pizzà è Astarita.

 Traduzione  in lingua NAPOLETANA  a cura del PROFESSOR  GIUSEPPE TOCCHETTI

 ISPIRAZIONE  da  COOKING SHOW 

ANTONIO STARITA 

STAND  LE delizie di  LEONARDO ROMANELLI 


81 mostra INTERNAZIONALE DELL’ ARTIGIANATO  2017

 Carmelina Rotundo

Nessun commento: